۱- بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

 صفحه ۲۵۷-۲۶۵ مجید شکرپور؛ زینب عابدی؛ سیامک کلانتری؛ سید علیرضا سلامی


۲ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از مارکر RAPD

صفحه ۲۶۷-۲۷۷ فرشته بابایی؛ زهرا طهماسبی؛ حسن فیضی؛ آرش فاضلی


۳ مدل‌سازی تغییرات شیمیایی و میکروبی گل زعفران طی نگهداری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

صفحه ۲۷۹-۲۸۹ الهام آذرپژوه؛ احمد احتیاطی؛ پروین شرایعی


۴ شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنوئید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران (Crocus Sativus) از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمی

صفحه ۲۹۱-۳۰۰ نورالدین حسین پورآزاد؛ قربانعلی نعمت زاده؛ جووانی جولیانو؛ غلامعلی رنجبر؛ احد یامچی


۵ اثر عصاره گلبرگ زعفران بر کیفیت انبارمانی قطعات تازه برش خورده هندوانه

صفحه ۳۰۱-۳۱۲ حامد کاوه


۶ مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی

صفحه ۳۱۳-۳۳۴ سمیه زاده رحیم؛ ایرج رداد؛ حسن بهزادی