عضویت دو آزمایشگاه جدید در شبکه ملی آزمایشگاهی گیاهان دارویی
دو آزمایشگاه جدید به لیست آزمایشگاههای تحت پوشش شبکه ملی آزمایشگاهی گیاهان دارویی (تحت مدیریت شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی) اضافه شدند.
آزمایشگاه گیاهان دارویی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها