دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی طی اطلاعیه ای، برنامه کارگاههای تخصصی این شبکه در سال ۱۳۹۵ را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- کارگاه تئوری و عملی جداسازی و خالص سازی ترکیبات موثره oleuropein از برگ گونه Olea europaea، چهارشنبه ۲۸ مهرماه، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۲- جداسازی، شناسایی و کشت اندوفیت های گیاهی برای تولید ترکیبات دارویی، چهارشنبه۱۹ آبان ماه، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

۳- بررسی سمیت سلولی ترکیبات موثره گیاهان دارویی بر سلولهای سرطانی(دوره دوم)، چهارشنبه ۲۴ آذر ماه، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۴- روشهای مختلف اسانس گیری گیاهان دارویی و معطر، چهارشنبه ۱۵ دی ماه، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

این کارگاه هاتوسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی برگزار می گردد علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام فرم درخواست و فیش واریزی خود را ( به شماره حساب ۳۴۲۰۶۷۱۰۷ بانک تجارت به نام شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی) از طریق پست الکترونیکی و یا نمابر حداکثر تاپنج روز قبل از برگزاری کارگاه به دبیرخانه شبکه ارسال نمایند.

برنامه هر کارگاه و هزینه شرکت در آن متعاقبا” اعلام می گردد.

دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

تلفکس:۲۲۴۳۱۵۹۹-۰۲۱