پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید‌بهشتی در نظر دارد برای مدت یک سال و در رشته فیتوشیمی، از بین واجدین شرایط پژوهشگر فرادکتری جذب کند. پژوهشگر انتخاب شده زیر نظر و راهنمایی دکتر حسن رفعتی فعالیت خواهد می‌کند.

متقاضیان می‌توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم‌ها و آئین‌نامه­‌های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا تاریخ ۱۸ بهمن به معاونت پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی تحویل یا ارسال کنند.

برای دانلود و تکمیل فرمهای مربوطه، بر روی این لینک کلیک کنید.