کارگاه آموزشی آنالیز سریع پروتئین ها به روش کروماتوگرافی FPLC توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

این کارگاه‌ توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی در محل این پژوهشکده در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ برگزار شد.