لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در مجموعه آزمایشگاههای شبکه

 

نام دستگاه / تجهیزات
آسیاب دورانی چکشی
آسیاب مخلوط کن
استخراج بوسیله سیال فوق بحرانی
اسمومتر
آنالیز عنصری
اندازه گیری کشش سطحی
انکوباتور
پتانسیواستات-گالوانواستات
پردازشگر مافوق صوت
پلاسمای جفت شده القائی- طیف‌سنجی نشر اتمی
تجزیه وزن‌سنجی گرمایی
ترازو
تعیین اندازه ذرات
تقطیر خودکار
چگالی سنج
حمام کنترل دما
خشک کننده افشانه ای
دستگاه تعیین نقطه ذوب
رزونانس مغناطیس هسته
رفراکتومتر
روبشگر مافوق صوت
سانتریفیوژ
سردکننده غوطه وری
طیف سنج مرئی فرابنفش
طیف‌سنج پراش پرتو ایکس
طیف‌سنج جذب اتمی
طیف‌سنج مادون قرمز
طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه
طیف‌سنج نشر اتمی
طیف‌سنج نوری
طیف‌سنج نوری فلورسانس
فر
کارل فیشر- تیتراتور
الکتروریسی
الکتروفورز
الکتروفورز مویین
الکتروفورز۳
کروماتوگرافی گازی
کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی
کروماتوگرافی گازی دو بعدی
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
کروماتوگرافی یونی
کوره الکتریکی
گرماسنج روبشی تفاضلی
لیزر
مایکروویو
میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ معکوس
نورسنج شعله‌ای
هموژنایزر
واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
واکنش زنجیره‌ای پلیمراز هم‌زمان
ویسکومتر