اخبار

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایانا مطرح کرد: تولید بیش از ۲۹۰ هزار تن گیاهان دارویی در کشور

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایانا مطرح کرد: تولید بیش از ۲۹۰ هزار تن گیاهان دارویی در کشور

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی میزان سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال گذشته را بیش از ۲۳۵ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: میزان تولید گیاهان دارویی در این سطح به بیش از ۲۹۰ هزار تن رسیده است.