اعضای پیوسته

 

۱ آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دکتر جوان www.javanlab.ir
۲ انستیتو پاستور ایران www.pasteur.ac.ir
۳ موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور– بخش تحقیقات آفتکشها  http://www.iripp.ir/
۴ موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور– بخش تحقیقات رستنی ها  http://www.iripp.ir/
۵ پژوهشکده بوعلی مشهد https://www.mums.ac.ir/
۶ پژوهشکده گیاهان دارویی– جهاد دانشگاهی www.imp.ac.ir
۷ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران www.abrii.ac.ir
۸ پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی- دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir
۹ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران www.ccerci.ac.ir
۱۰ دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir
۱۱ دانشگاه صنعتی شاهرود– دانشکده کشاورزی  www.shahroodut.ac.ir
۱۲ دانشگاه تهران– دانشکده محیط زیست  www.ut.ac.ir
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز www.tbzmed.ac.ir
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir
۱۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران سامانه‌های نوین دارو رسانی  www.ippi.ac.ir
۱۶ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو www.todaco.com
۱۷ شرکت داروسازی ایران داروک www.irandarouk.ir
۱۸ شرکت داروسازی باریج اسانس https://barijessence.com/
۱۹ شرکت داروسازی گل دارو www.goldaru.com
۲۰ شرکت داروسازی تماد www.temad.com
۲۱ شرکت دارویی زردبند www.zardband.com
۲۲ شرکت سها جیسا http://soha-jissa.com/
۲۳ دانشگاه فردوسی مشهد– قطب ویژه گروه باغبانی و زراعت دانشکده کشاورزی  www.um.ac.ir
۲۴ شرکت ایمان مهر www.imanmehr.com
۲۵ دانشگاه ارومیه -گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی-پژوهشکده زیست فناوری http://www.urmia.ac.ir/
۲۶ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات گیاهان دارویی- وزارت جهاد کشاورزی https://rifr-ac.ir/
۲۷ مجتمع صنایع داروسازی دینه ایران www.dinehiran.com
۲۸ دانشگاه کاشان– مرکز پژوهشی اسانسهای طبیعی  www.kashanu.ac.ir
۲۹ مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری– دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی https://idtmrc.sbmu.ac.ir/
۳۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی http://kanrrc.areeo.ac.ir/
۳۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – وزارت جهاد کشاورزی http://www.ganrrc.org.ir/
۳۲ مرکز خدمات تخصصی گیاهان داروئی جهاد دانشگاهی
۳۳ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واحد علوم باغبانی  https://gau.ac.ir/
۳۴ دانشگاه شیراز– واحدعلوم باغبانی دانشکده کشاورزی-  www.shirazu.ac.ir
۳۵ انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی http://aphm.ir/
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر– مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس-  https://www.bpums.ac.ir/
۳۷ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی http://tmrc.sbmu.ac.ir/
۳۸ واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی http://iaups.iautmu.ac.ir/
۳۹ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس http://fajo.ir/
۴۰ جامعه گیاه درمانی ایران https://www.ihms.ir/
۴۱ شرکت بین المللی سپید طب نیا ww.sepidteb.com
۴۲ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده فناوریهای شیمیایی https://irost.org/
۴۳ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران –پژوهشکده کشاورزی www.irost.org
۴۴ پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پارک علم و فناوری خراسان https://rifst.ac.ir/
۴۵ دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی  https://birjand.ac.ir/
۴۶ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی https://iate.ir/
۴۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد http://yazd.areeo.ac.ir/
۴۸ دانشگاه شاهد– مرکز تحقیقات گیاهان دارویی www.shahed.ac.ir
۴۹ دانشگاه تهران– مرکز تحقیقات گیاهان دارویی www.tums.ac.ir
۵۰ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری www.nigeb.ac.ir
۵۱ دانشگاه علوم پزشکی شیراز– مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی  https://www.sums.ac.ir/
۵۲ انجمن علمی گیاهان دارویی www.imps.ir
۵۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل مرکز تحقیقات گیاهان دارویی  http://zbmu.ac.ir/
۵۴ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی تهران گروه مهندسی باغبانی و فضای سبز  https://utcan.ut.ac.ir/
۵۵ شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس www.giahessence.com
۵۶ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان– گروه بیوتکنولوژی http://www.azaruniv.ac.ir/
۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا…آملی http://iauamol.ac.ir/
۵۸ دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی  https://www.skums.ac.ir/
۵۹ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی کهکلویه و بویر احمد  www.hmrc.yums.ac.ir
۶۰ شرکت اکسیر گل سرخ http://herbalexir.ir/
۶۱ شرکت گیاهان سبز زندگی http://saffrotin.com/
۶۲ لابراتوار داروهای گیاهی طبیعت زنده (سینره www.cinere.ir
۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال http://iau-tnb.ac.ir/
۶۴ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی همدان http://mpnprc.umsha.ac.ir/index.aspx
۶۵ شرکت داروسازی نوتک فار http://knowtechphar.com/
۶۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شیراز-وزارت جهاد کشاورزی http://fars.areeo.ac.ir/
۶۷ مرکز تحقیقات شیمی گیاهی دانشگاه بوعلی همدان http://basu.ac.ir/
۶۸ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان https://keshavarzi.hormozgan.ac.ir/ 
۶۹ شرکت داروسازی سنابل دارو www.sanabel.ir
۷۰ گروه تولیدات گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران https://abu.ut.ac.ir/