درخواست خدمات آزمایشگاهی گیاهان دارویی

شما می توانید با تکمیل ۲ فرم زیر، درخواست خود را برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از مجموعه آزمایشگاههای شبکه ملی گیاهان دارویی برای ما ارسال نمایید.

فرم شماره ۱: این فرم باید پس از دانلود و تکمیل توسط متقاضی، پرینت شده و با مهر و امضای مؤسسه عضو شبکه به دفتر شبکه ارسال گردد: دانلود فرم

فرم شماره ۲: این فرم به صورت اینترنتی می بایست در ذیل تکمیل گردد:

[easy_contact_forms fid=2]