برقراری پیوند میان سرمایه گذاران وفناوران درفن بازارگیاهان دارویی

برقراری پیوند میان سرمایه گذاران وفناوران درفن بازارگیاهان دارویی

دبیرستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از برگزاری فن بازاردرسومین جشنواره ونمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی وطب سنتی ایران برای برقراری پیوند میان سرمایه گذاران و فناوران این حوزه خبر داد.

ارائه موضوعات کلیدی در کارگاه های آموزشی سومین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

ارائه موضوعات کلیدی در کارگاه های آموزشی سومین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

برنامه ریزی برای برپایی سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی ایران به گونه ای انجام شده است که موضوع های مهم و کلیدی مرتبط با این حوزه در قالب کارگاه های آموزشی و میزگردهای تخصصی از طریق هم اندیشی پژوهش گران عرصه صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی ارائه می شود.