مجله Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

مجله Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

مجله Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products JJNPP  یکی از مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است که با رنکینگ بالا در سطح جهانی به عنوان نشریه رسمی دانشکده داروسازی این دانشگاه به چاپ می رسد.