به اطلاع دانشجویان، اساتید، محققان و سایر علاقمندان می رساند، لیست کارگاههای تخصصی که در سال ۱۳۹۶ توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی برگزار خواهد شد، به شرح ذیل می باشد.

این کارگاه‌ها توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی برگزار می گردد، علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام فرم درخواست و فیش واریزی خود را ( به شماره حساب ۳۴۲۰۶۷۱۰۷ بانک تجارت به نام شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی) از طریق پست الکترونیکی و یا نمابر حداکثر تاپنج روز قبل از برگزاری کارگاه به دبیرخانه شبکه ارسال نمایند.
برنامه هر کارگاه و هزینه شرکت در آن متعاقبا” اعلام می گردد.

دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

 Email :info{AT}mpnet.ir

تلفکس:۲۲۴۳۱۵۹۹-۰۲۱

 

۱- کارگاه تئوری و عملی جداسازی پارتنولید از بابونه کبیر و بارگذاری آن در نانو ذرات سیلیکا به منظور ساخت نانو دارو، چهارشنبه ۱۹ مهرماه، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۲- روشهای آنالیز دستگاهی ترکیبات طبیعی، چهارشنبه ۲۴ آبان ماه، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

۳- تکنیک های مقاله نویسی در گیاهان دارویی، چهارشنبه ۲۲ آذر ماه، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

۴- مطالعه حیوانی در روشهای فارماکولوژیک، چهارشنبه ۱۳ دی ماه، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی