آزمایشگاه مرکزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

سازمان مربوطه: وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۱۳۷۰

فیتوشیمی

فاطمه سفید کن

تهران

تهران

آزادراه تهران کرج-خروجی پیکان شهر- انتهای خ بیست متری دوم بلوار موسسه جنگل‌ها و مراتع

۴۴۵۸۰۲۸۲ تا ۵

۴۴۱۹۶۵۷۵

www.rifr-ac.ir

rifr-ac.ir

 

ورود به پورتال آزمایشگاه