اعضای پیوسته
 1. آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دکتر جوان

 2. انستیتو پاستور ایران

 3. بخش تحقیقات آفتکشها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 4. بخش تحقیقات رستنی ها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 5. پژوهشکده بوعلی مشهد

 6. پژوهشکده گیاهان دارویی- جهاد دانشگاهی

 7. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 8. پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی- دانشگاه شهید بهشتی

 9. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 10. دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 11. دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی شاهرود

 12. دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران

 13. دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 14. دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 15. سامانه‌های نوین دارو رسانی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 16. شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

 17. شرکت داروسازی ایران داروک

 18. شرکت داروسازی باریج اسانس

 19. شرکت داروسازی گل دارو

 20. شرکت داروسازی تماد

 21. شرکت دارویی زردبند

 22. شرکت سها جیسا

 23. قطب ویژه گروه باغبانی و زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 24. دانشگاه پیام نور-مرکز مشهد

 25. گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی-پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه

 26. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات گیاهان دارویی- وزارت جهاد کشاورزی

 27. مجتمع صنایع داروسازی دینه ایران

 28. مرکز پژوهشی اسانسهای طبیعی – دانشگاه کاشان

 29. مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 30. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 31. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – وزارت جهاد کشاورزی

 32. مرکز مطالعات و خدمات تخصصی گیاهان داروئی واحد جهاد دانشگاهی

 33. واحد علوم باغبانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 34. واحدعلوم باغبانی دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

 35. انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی

 36. مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر

 37. مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

 38. واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

 39. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 40. جامعه گیاه درمانی ایران

 41. شرکت بین المللی سپید طب نیا

 42. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران-پژوهشکده فناوریهای شیمیایی

 43. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران –پژوهشکده کشاورزی

 44. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 45. موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

 46. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

 47. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد

 48. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه تهران

 49. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 50. مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 51. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی چهار محال و بختیاری

 52. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل

 53. شرکت فناوری زیستی رز فارمد

 54. گروه مهندسی باغبانی و فضای سبز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی تهران

 55. شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس

 56. گروه بیوتکنولوژی-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 57. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا…آملی

 58. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد

 59. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی کهکلویه و بویر احمد

 60. شرکت اکسیر گل سرخ

 61. شرکت گیاهان سبز زندگی

 62. لابراتوار داروهای گیاهی طبیعت زنده (سینره

 63. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 64. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی