اعضای پیوسته
 1. آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دکتر جوان
 2. انستیتو پاستور ایرانwww.pasteur.ac.ir
 3. بخش تحقیقات آفتکشها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورwww.ppdri.ac.ir
 4. بخش تحقیقات رستنی ها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورwww.iripp.ir
 5. پژوهشکده بوعلی مشهدwww.mums.ac.ir
 6. پژوهشکده گیاهان دارویی- جهاد دانشگاهی www.imp.ac.ir
 7. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانwww.abrii.ac.ir
 8. پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی- دانشگاه شهید بهشتیwww.sbu.ac.ir
 9. پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه زابل www.uoz.ac.ir
 10. پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران www.ccerci.ac.ir
 11. داروسازی نوتک فار http://knowtechphar.com
 12. دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیwww.sbmu.ac.ir
 13. دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی شاهرودwww.shahroodut.ac.ir
 14. دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهرانwww.ut.ac.ir
 15. دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال www.iau-tnb.ac.ir
 16. دانشگاه علوم پزشکی تبریزwww.tbzmed.ac.ir
 17. دانشگاه علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir
 18. سامانه‌های نوین دارو رسانی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانwww.ippi.ac.ir
 19. شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق داروwww.todaco.com
 20. شرکت داروسازی ایران داروکwww.irandarouk.ir
 21. شرکت داروسازی باریج اسانسwww.barijessence.com
 22. شرکت داروسازی گل داروwww.goldaru.com
 23. شرکت داروسازی تمادwww.temad.com
 24. شرکت زردبندwww.zardband.com
 25. شرکت سها جیساwww.sohajissa.com
 26. قطب ویژه گروه باغبانی و زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدwww.um.ac.ir
 27. دانشگاه پیام نور-مرکز مشهدwww.pnum.ac.ir
 28. گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی-پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه  www.urma.ac.ir
 29. گروه تولیدات گیاهی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهرانwww.abu.ut.ac.ir
 30. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات گیاهان دارویی- وزارت جهاد کشاورزیwww.rifr-ac.ir
 31. مجتمع صنایع داروسازی دینه ایرانwww.dinehiran.com
 32. مرکز پژوهشی اسانسهای طبیعی – دانشگاه کاشان www.kashanu.ac.ir
 33. مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیwww.idtmrc.com
 34. مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز www.mncrc.sums.ac.ir
 35. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویwww.kanrrce.ac.ir
 36. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – وزارت جهاد کشاورزیwww.ganrrc.org.ir
 37. مرکز مطالعات و خدمات تخصصی گیاهان داروئی واحد جهاد دانشگاهی
 38. واحد علوم باغبانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانwww.gau.ac.ir
 39. واحدعلوم باغبانی دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیرازwww.shirazu.ac.ir
 40. انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی www.aphmp.ir
 41. مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر۲۳۹.rc.research.ac.ir
 42. مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتیwww.itmrc.org
 43. واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامیwww.iaups.ac.ir
 44. سازمان جهاد کشاورزی استان فارسwww.fars.agri-gahad.ir
 45. جامعه گیاه درمانی ایرانwww.ihms.ir
 46. شرکت بین المللی سپید طب نیاwww.sepidteb.com
 47. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران-پژوهشکده فناوریهای شیمیایی.www.chemistry.irost.org
 48. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران –پژوهشکده کشاورزیwww.irost.org
 49. پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پارک علم و فناوری خراسانwww.rifst.ac.ir
 50. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجندwww.birjand.ac.ir
 51. موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیwww.itvhe.ac.ir
 52. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد www.yazd.areo.ir
 53. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد www.shahed.ac.ir
 54. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه تهران www.tums.ac.ir
 55. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری www.nigeb.ac.ir
 56. مرکز مدیریت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی جهاد کشاورزی
 57. مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیرازwww.mncrc.sums.ac.ir
 58. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی چهار محال و بختیاری
 59. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل WWW.ZBMU.AC.IR
 60. شرکت فناوری زیستی رز فارمدwww.rosepharmed.com
 61. شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانwww.istt.ir
 62. گروه مهندسی باغبانی و فضای سبز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی تهرانwww.utcan.ut.ac.ir
 63. شرکت گیاه اسانسwww.giahessence.com
 64. گروه بیوتکنولوژی-دانشگاه تربیت معلم آذربایجانwww.agri azaruniv.ac.ir
 65. لابراتوارهای طبیعت زنده http://www.tezlabs.com
 66. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملیwww.iauamol.ac.ir
 67. مرکز تحقیقات گیاهان داروی دانشگاه علوم پزشکی  شهرکردwww.medplant.skums.ac.ir
 68. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی کهکلویه و بویر احمدwww.hmrc.yums.ac.ir