اعضای پیوسته
ردیف نام عضو ادرس سایت
۱ آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دکتر جوان www.javanlab.ir
۲ انستیتو پاستور ایران www.pasteur.ac.ir
۳ بخش تحقیقات آفتکشها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور www.ppdri.ac.ir
۴ بخش تحقیقات رستنی ها- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور www.iripp.ir
۵ پژوهشکده بوعلی مشهد www.mums.ac.ir
۶ پژوهشکده گیاهان دارویی- جهاد دانشگاهی www.imp.ac.ir

 

۷ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران www.abrii.ac.ir
۸ پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی- دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir
۹ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران www.ccerci.ac.ir
۱۰ دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir
۱۱ دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی شاهرود www.shahroodut.ac.ir
۱۲ دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران www.ut.ac.ir
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز www.tbzmed.ac.ir
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir
۱۵ سامانه‌های نوین دارو رسانی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران www.ippi.ac.ir
۱۶ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو www.todaco.com
۱۷ شرکت داروسازی ایران داروک www.irandarouk.ir
۱۸ شرکت داروسازی باریج اسانس www.barijessence.com
۱۹ شرکت داروسازی گل دارو www.goldaru.com
۲۰ شرکت داروسازی تماد www.temad.com
۲۱ شرکت دارویی زردبند www.zardband.com
۲۲ شرکت سها جیسا www.sohajissa.com
۲۳ قطب ویژه گروه باغبانی و زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد www.um.ac.ir
۲۴ دانشگاه پیام نور-مرکز مشهد www.pnum.ac.ir
۲۵ گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی-پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه www.urma.ac.ir
۲۶ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات گیاهان دارویی- وزارت جهاد کشاورزی www.rifr-ac.ir
۲۷ مجتمع صنایع داروسازی دینه ایران www.dinehiran.com
۲۸ مرکز پژوهشی اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان www.kashanu.ac.ir

 

۲۹ مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی www.idtmrc.com
۳۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی www.kanrrce.ac.ir
۳۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان وزارت جهاد کشاورزی www.ganrrc.org.ir
۳۲ مرکز مطالعات و خدمات تخصصی گیاهان داروئی واحد جهاد دانشگاهی

 

 
۳۳ واحد علوم باغبانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان www.gau.ac.ir
۳۴ واحدعلوم باغبانی دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز www.shirazu.ac.ir
۳۵ انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی www.aphmp.ir
۳۶ مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر ۲۳۹.rc.research.ac.ir
۳۷ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی www.itmrc.org
۳۸ واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی www.iaups.ac.ir
۳۹ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس www.fars.agri-gahad.ir
۴۰ جامعه گیاه درمانی ایران www.ihms.ir
۴۱ شرکت بین المللی سپید طب نیا ww.sepidteb.com
۴۲ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران-پژوهشکده فناوریهای شیمیایی www.chemistry.irost.org
۴۳ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده کشاورزی www.irost.org
۴۴ پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پارک علم و فناوری خراسان www.rifst.ac.ir
۴۵ دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند www.birjand.ac.ir
۴۶ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی www.itvhe.ac.ir
۴۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد www.yazd.areo.ir
۴۸ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد www.shahed.ac.ir
۴۹ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه تهران www.tums.ac.ir
۵۰ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری www.nigeb.ac.ir
۵۱ مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز www.mncrc.sums.ac.ir
۵۲ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی چهار محال و بختیاری

 

 
۵۳ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زابل WWW.ZBMU.AC.IR
۵۴ شرکت فناوری زیستی رز فارمد www.rosepharmed.com
۵۵ گروه مهندسی باغبانی و فضای سبز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی تهران www.utcan.ut.ac.ir
۵۶ شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس www.giahessence.com
۵۷ گروه بیوتکنولوژی-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان www.agri azaruniv.ac.ir
۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا…آملی www.iauamol.ac.ir
۵۹ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد www.medplant.skums.ac.ir
۶۰ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی کهکلویه و بویر احمد www.hmrc.yums.ac.ir
۶۱ شرکت اکسیر گل سرخ www.herbalexir.com
۶۲ شرکت گیاهان سبز زندگی www.greenplantsoflife.com
۶۳ لابراتوار داروهای گیاهی طبیعت زنده (سینره www.cinere.ir
۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال www.iau-tnb.ac.ir
۶۵ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی http://mpnprc.umsha.ac.ir/index.aspx
۶۶ شرکت داروسازی نوتک فار Knowtechphar.com
۶۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شیراز-وزارت جهاد کشاورزی www.farsagres.ir
۶۸ مرکز تحقیقات شیمی گیاهی دانشگاه بوعلی همدان www.basu.ac.ir
۶۹ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان http://hormozgan.ac.ir

 

۷۰ شرکت داروسازی سنابل دارو www.sanabel.ir